Get Adobe Flash player

Miesięczne Archiwa: grudzień 2014

Życzenia Noworoczne – Nr 94

images

 

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni 
w Nowym Roku  2015.

Redakcja

Lubię to!(9)Nie lubię tego!(1)

Patologia w spółdzielniach mieszkaniowych – Nr 93

Prezes-z-SM

 

Z roku na rok wzrasta patologia w spółdzielniach mieszkaniowych, dzięki  bierności i braku świadomości członków spółdzielni . Spółdzielczość mieszkaniowa pogrążona jest w rażącej patologii i wynaturzeniach w obszarze prawa, stosunków społecznych i gospodarczych oraz utrwalającego się bezprawia, różnorakich nadużyć wobec podmiotowych i majątkowych praw spółdzielców – Ursynów TV

Sam jestem spółdzielcą od 20 lat i uważam, że skala negatywnych zjawisk w polskich spółdzielniach mieszkaniowych sięgnęła obecnie  zenitu. Według mnie nastąpiło przesilenie – gorzej już być nie może! Nagłośnione przez mainstreamowe media i portale społecznościowe afery ze Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie czy SM Śródmieście w Łodzi (to tylko dwa najbardziej spektakularne przypadki z ostatnich miesięcy) sprawiają, że do świadomości społecznej, klasy politycznej i wymiaru sprawiedliwości dociera skala tego problemu. Coraz częściej wymiar sprawiedliwości skazuje prezesów za niegospodarność czy za niedopełnienie obowiązków.  Spółdzielcy budzą się z letargu i świadomi swoich praw rozliczają nieuczciwe zarządy i marionetkowe rady nadzorcze.

Autor: Czarek Meszyński

Lubię to!(14)Nie lubię tego!(0)

Wesołych świąt – Nr 92

Unknown

Wszystkim czytelnikom czasopisma „Osiedle Zacisze – moja mała ojczyzna” życzymy zdrowych, rodzinnych, spokojnych i wesołych świąt.

Redakcja

 

Lubię to!(12)Nie lubię tego!(1)

Czy krewni mogą zasiadać w organach spółdzielni? – Nr 91

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 j.t.) w art. 57 jednoznacznie reguluje to zagadnienie:

W skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Zakaz uczestnictwa w radzie dotyczy m.in. osób spokrewnionych lub spowinowaconych z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej; nie rozciąga się on na krewnych lub powinowatych wybranych do składu rady. A zatem do rady może wchodzić rodzeństwo, małżeństwo itd. W postanowieniach statutu spółdzielni mogą być zawarte dalej idące zakazy uczestnictwa w składzie rady.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, przepis art. 57 należy uznać za bezwzględnie obowiązujący. Przemawia za tym zarówno brzmienie tego przepisu, jak i cel zawartego w nim zakazu. Jest oczywiste, że należyte sprawowanie przez radę funkcji kontrolno-nadzorczej nad działalnością spółdzielni, stanowiącej jej podstawowe zadanie, wymaga tego, aby w skład rady nie wchodziły osoby wymienione w omawianym przepisie.

Opracowanie: Czarek Meszyński

Lubię to!(8)Nie lubię tego!(0)

Trybunał Konstytucyjny – Nr 90

We wtorek (16.12.2014 r.) o godzinie 9:00 odbyła się rozprawa w sprawie K 60/13  dotycząca przepisów obowiązującego prawa spółdzielczego ograniczających prawa właścicieli lokali w spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawa dotyczy tych, którzy nabyli od spółdzielni odrębną własność lokalu. Przedmiotem oceny będą zapisy art. 27 w związku z art. 241 oraz art. 26, ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zapisy te stanowią, że wspólnota mieszkaniowa  może powstać w budynku spółdzielczym z mocy prawa dopiero wtedy, kiedy w takim budynku w odrębną własność zostaną przekształcone wszystkie lokale mieszkalne ( art. 26 ust 1 usm). Ponadto wspólnota może powstać w budynku spółdzielczym na wniosek tylko wtedy, kiedy właściciele  ponad połowy  lokali  w budynku podejmą taką uchwałę ( art. 241  usm)Na dodatek, dopóki w budynku spółdzielczym nie powstanie wspólnota, mieszkaniami właścicieli przymusowo zarządza spółdzielnia mieszkaniowa ( art. 27 usm).

W każdych innych zasobach mieszkaniowych (deweloperskich, zakładowych, komunalnych, budowanych przez TBS-y i prywatnych kamienicach) wspólnota powstaje z mocy prawa po ustanowieniu odrębnej własności na pierwszym lokalu. Tylko nie w spółdzielniach mieszkaniowych.

Dlatego posłanka Lidia Staroń razem z 50-cioma innymi posłami PO zaskarżyła te przepisy jako niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa.

Unknown

Jeśli Trybunał stanie po naszej stronie będzie w spółdzielczych wspólnotach (dla każdej oddzielnie) obowiązywał ten przepis Ustawy o własności lokali:

Art. 30. 

1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.  1, jest obowiązany:

1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,

2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,

3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

 

Jak wynika z powyższych przepisów dla każdej wspólnoty w spółdzielni będzie musiał być prowadzony oddzielny rzchunek bankowy. Po zakończeniu roku obrachunkowego prezes będzie musiał przedstawić rozliczenie wpływów i wydatków każdej wspólnocie oddzielnie za poprzedni rok. Nie będzie już wspólnego wora, w którym nie można się niczego doliczyć, bo nam prezesi odmawiają dostępu do podstawowych dokumentów.

Źródłohttp://temidacontrasm.info

Autorka: Temida

Wniosek o odroczenie złożyła poseł Lidia Staroń, bowiem ponad 80-stronicowe stanowisko Sejmu, reprezentowanego na rozprawie przez R.Kalisza, pani poseł poznała wchodząc na salę rozpraw i to tylko dzięki uprzejmości Trybunału (sic!). Do TK stanowisko to wpłynęło wczoraj popołudniu, choć był na to ROK.
images-1
Do wniosku pani Poseł przyłączyła się przedstawicielka Prokuratora Generalnego.

To, co musi się zmienić 15 stycznia 2015 r. godz. 9.00, to widok pustej sali, jaki mieli dziś przed sobą sędziowie TK.
Na 15 stycznia 2015 spółdzielcy muszą dopisać. Dziś byliśmy tylko Czarek Meszyński i niżej podpisana. Fatalnie!

15 stycznia 2015 sędziowie TK powinni zobaczyć pełną salę, powinni rozumieć, że patrzymy im na ręce, że rozpatrują sprawę dla nas ogromnej wagi.
Ludzie, wyszperajcie godzinę w Waszych zajęciach. Tam trzeba być 15 stycznia 2015.
Mamy miesiąc, mamy czas, aby się zorganizować.
Autorka: Maja Łobodzińska
Post Scriptum

Trybunał Konstytucyjny (TK) – organ sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, znany także w ustrojach innych państw. Jego podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd nad prawem).

Trybunał ma siedzibę w Warszawie przy al. Jana Chrystiana Szucha 12A.

Lubię to!(12)Nie lubię tego!(0)

Pani Prezes się zabarykadowała – Nr 89

Pani Prezes  jednej z największych spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie tj.  Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – słynne Osiedle za Żelazną Bramą – zadłużyła na dziesiątki milionów złotych spółdzielców. Zbuntowani mieszkańcy odwołują długoletnią prezes – 478 głosów za i 1 przeciw.
Ona i tak nie chce oddać władzy i zamyka się w biurze – dobrowolnie.
Krystyna Rubik, wdowa po wieloletnim prezesie spółdzielni Januszu Rubiku przywiązana jest do swojego gabinetu i nie chce go opuścić!  Pani Prezes pomaga* mecenas Mamiński, hojnie wynagradzany za pieniądze spółdzielni.
Niegdyś mieliśmy dynastie królewskie i książęce, a obecnie panują dynastie prezesów z potężnymi prywatnymi folwarkami i księstwami udzielnymi w postaci spółdzielni mieszkaniowych.
Grunt to rodzinka i umiłowanie pracy „społecznej”.
Krystyna-Rubik
Pani Prezes może jednak niebawem zdecydować się na opuszczenie swego gabinetu ponieważ źródełko powoli wysycha.
Zawartość-lodowek-zarzadu
Lodówka w gabinecie Zarządu
Źródło:
Polecam: program o ŚSM
SPROSTOWANIE*
Zamiast:          Mamie pomaga syn (…)
powinno być: Pani Prezes pomaga (…)
Za tę ewidentną pomyłkę przepraszam wszystkich czytelników.
Autor: Czarek Meszyński
Lubię to!(13)Nie lubię tego!(0)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie? – Nr 88

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie nieruchomościami należącymi do spółdzielni firmie zewnętrznej?

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. Dz. U. 2013.1222 j.t. nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości i określa to w sposób jednoznaczny:

Art. 1.1 ust. 3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Komentarze – fragmenty
Oprócz działalności, którą spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić, jest też taka, którą w pewnych okolicznościach prowadzić musi. Została ona określona w art. 1 ust. 3 u.s.m. jako obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie samej spółdzielni lub mienie członków spółdzielni nabyte na podstawie u.s.m. Obowiązek ten związany jest z możliwością przenoszenia przez spółdzielnię własności lokali na rzecz członków oraz z innymi przepisami dotyczącymi tej kwestii, zawartymi w u.s.m. Zatem jeśli spółdzielnia ma takie mienie lub po nabyciu własności lokali przez członków lokale te nadal podlegają przepisom u.s.m., to spółdzielnia musi nim zarządzać.
Działalność w zakresie zarządzania mieniem spółdzielni i mieniem członków spółdzielni może zresztą być jedyną działalnością prowadzoną przez niektóre spółdzielnie, zwłaszcza takie, które już nie realizują żadnych nowych inwestycji.
Należy dodać, że literalne brzmienie przepisu nakłada na spółdzielnię obowiązek zarządzania tylko nabytym na podstawie u.s.m. mieniem członków. Tymczasem osoby, którym przysługują własnościowe prawa do lokali, i niektórzy najemcy nie muszą obecnie być członkami spółdzielni, a mogą nabywać lokale od spółdzielni na podstawie przepisów u.s.m. niezależnie od tego, czy są członkami spółdzielni. Zgodnie więc z treścią art. 1 ust. 3 u.s.m. spółdzielnia nie ma obowiązku zarządzania nabytym przez nich mieniem. W praktyce jednak trudno oddzielić zarządzanie mieniem nabytym przez członków od zarządzania mieniem nabytym przez osoby niebędące członkami, jeśli mienie to składa się z lokali, a lokale te położone są w tej samej nieruchomości i wszystkie podlegają przepisom u.s.m. Zatem mienie nabyte przez członków i mienie nabyte od spółdzielni przez osoby, które nie są członkami, w zakresie zarządzania dzielą los całej nieruchomości. Taki też pogląd przeważa w orzecznictwie, które przyjmuje najczęściej, że spółdzielnia ma obowiązek zarządzania swoim mieniem i wszelkim mieniem nabytym na podstawie przepisów u.s.m., tak przez członków, jak i przez osoby, które członkami nie są lub nawet nigdy nimi nie były – przynajmniej do czasu, gdy nie wystąpią okoliczności opisane w art. 241 lub 26 ust. 1 u.s.m. A nawet idzie dalej, zakładając, że spółdzielnia ma obowiązek zarządzania także i takimi nieruchomościami, w których przed wejściem w życie u.s.m. funkcjonowały na podstawie u.w.l. zwykłe wspólnoty mieszkaniowe, a spółdzielnia była właścicielem części lokali traktowanym tak samo jak właściciele pozostałych lokali (por. uchwałę SN z dnia 9 lutego 2012 r., III CZP 89/11, OSNC 2012, nr 7-8, poz. 86).

Działalność spółdzielni można podzielić na podstawową (np. dostarczanie członkom lokali mieszkalnych) i pomocniczą (np. prowadzenie innej działalności gospodarczej w zakresie usług, wytwórczości, handlu i budownictwa, jeżeli jest ona bezpośrednio związana z realizacją celu podstawowego) oraz na obligatoryjną (np. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków) i fakultatywną (np. zarządzanie – na podstawie umowy – nieruchomością niestanowiącą mienia spółdzielni lub mienia jej członków).
Zakres działania wymieniony w art. 1 ust. 3 u.s.m. może być jedynym rodzajem działalności prowadzonym przez niektóre spółdzielnie, a zwłaszcza takie, które już nie przystępują do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Artykuł 1 ust. 1 u.s.m. określa główny cel działalności spółdzielni mieszkaniowej, a art. 1 ust. 2 u.s.m. stanowi, co w ogóle może być przedmiotem działalności takiej spółdzielni, gdyż związane jest to z realizacją określonego wcześniej głównego celu jej istnienia.
Podmiot, który nie realizuje celów wymienionych w tych przepisach, nie może więc być spółdzielnią mieszkaniową.

 

Opracowanie: Czarek Meszyński

Lubię to!(8)Nie lubię tego!(0)

Chcąc nie chcąc – Nr 87

Chcąc nie chcąc zostałem dziennikarzem i to od razu redaktorem naczelnym.

W państwach demokratycznych mianem czwartej władzy określa się wolną prasęNiezależne media ustawiane są w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwo i politykę. Poza tym spełnia funkcję kontrolną, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji.

Spółdzielnie mieszkaniowe tworzą lokalne społeczności. Spółdzielców łączy wspólny majątek, wspólna przestrzeń, którą zamieszkują i dbałość o wspólne dobro. Z tym ostatnim, niestety jest coraz gorzej. Członkowie spółdzielni są zazwyczaj  mało aktywni i obojętni na sprawy swojej spółdzielni. Powszechnym zjawiskiem w polskich spółdzielniach mieszkaniowych jest niska frekwencja na walnych zgromadzeniach. Według danych z TEMIDY contra SM przeciętnie 3,5 – 5,5% spółdzielców bierze w nich udział. To wszystko sprawia, że w spółdzielniach kwitnie patologia. Apatyczna postawa spółdzielców daje przyzwolenie do wszelkiego rodzaju nadużyć i zaniedbań. „Kreatywni” prezesi i marionetkowe rady nadzorcze traktują majątek spółdzielców jak swój prywatny folwark i łupią ich na każdym kroku. Z każdym rokiem jest coraz gorzej. Dawnych prezesów, którzy wyprowadzali kasę powoli i w niewielkich ilościach przez zaprzyjaźnione firmy wystawiające zawyżone faktury zastąpili cyniczni i bezwzględni „działacze”, którym udało się przyspawać do stołków członków zarządów. Przestarzałe metody zastąpili inżynierią finansową i kreatywną księgowością; „kręcenie lodów” odbywa się teraz na skalę przemysłową. Prezesi dla swych egoistycznych celów wykorzystują najnowsze zdobycze nauk społecznych, na przykład fenomen gotowanej żaby:

efekt ekonomiczny, mówiący o tym, że jeśli będzie się doić społeczeństwo, bardzo powoli zwiększając obciążenia podatkowe to zgodzi się ono na zwiększanie tych obciążeń bez końca.

Tak samo jest ze spółdzielcami, co roku podnosi się im opłaty przy jednoczesnym nie rozliczaniu się z pobranych zaliczek; opłaty urastają często do absurdalnych wartości. Jak spółdzielcy próbują protestować wobec niezasadnie wygórowanym podwyżkom słyszą często z ust bezdusznych prezesów: jak państwa nie stać na dom, mieszkanie, garaż to proszę sprzedać. 

To zwykła arogancja i niekompetencja.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pozwalamy by nasz majątek był zarządzany przez chciwych i  nieprzyzwoitych ludzi?

Leopold Tyrmand spróbował wyjaśnić to socjologiczne zjawisko w następujący sposób:

Bo Polakom brak jest odwagi cywilnej (…). Znają wyłącznie militarną. Objaw infantylizmu. Ulegają każdej, trochę przemyślanej przemocy. Mają wypaczone pojecie własnego interesu. Gardzą każdym niezależnym sądem, panicznie boją się terroru pogłosek, wolą kombinować i oczerniać, niż dochodzić prawdy i walczyć o nią.*

Spółdzielcy! Czas przerwać tę patologię, najwyższa pora zadbać o własny interes, o własny majątek, o ten przysłowiowy własny kąt czy też dach nad głową. Nie bójcie się nazwać po imieniu niegodziwość niegodziwością, draństwa draństwem, defraudacji defraudacją…

Najwyższa czas wyjść z letargu!

 

Autor: Czarek Meszyński

*Życie towarzyskie i uczuciowe, Warszawa, 1961 -1964

 

 

 

Lubię to!(9)Nie lubię tego!(0)

Redakcja – Nr 86

Adres Redakcji:  Werchliś 66A, 21-505 Janów Podlaski

e-mail: c.meszynski@medent.waw.pl

gsm: 535 800 757

Czasopismo pt.: „Osiedle Zacisze – moja mała ojczyzna” zostało zarejestrowane w sądowym rejestrze prasy w dniu 17/11/ 2014 r. przez Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, poz. Pr 3464

Redaktor Naczelny: Cezary Meszyński

Sekretarz Redakcji: Kamil Korzeniewski

Współpracują:

 • Raduszka
 • Kazimierz Uchmański
 • Lidka
 • Marysia
 • Ania
 • Grażyna
 • Stokrotka
 • Maja Łobodzińska
 • Marusia Raksa
 • Magdalena Bonarowska
 • Temida
 • MSC
 • Eugeniusz Koziński
 • Marcus
 • Monika Blum
 • Fix
 • Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
 • Iwona Możejko

Fotoedycja: Cezary Meszyński, Raduszka

Teksty i zdjęcia publikowane są na licencji Creative Commons.

Lubię to!(14)Nie lubię tego!(3)

Bałagan w księgach rachunkowych! – Nr 85

Cechą charakterystyczną dla niektórych spółdzielni mieszkaniowych jest –  gdzie indziej niespotykany – bałagan w księgach rachunkowych.

Krzysztof Gołąb były syndyk ŚSM, który oszacował zadłużenie spółdzielni na co najmniej 40 mln zł, twierdzi:

że z takim bałaganem w księgach rachunkowych, jak w tej spółdzielni, jeszcze się nie spotkał, choć był syndykiem kilkudziesięciu podmiotów.

 

Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa to popularne w Warszawie Osiedle za Żelazną Bramą z kilkoma tysiącami członków, która ostatnio boryka się z olbrzymimi problemami finansowymi .

Funkcjonowanie ŚSM to kpina ze spółdzielczości — uważa prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, która rozważa wniosek o postawienie jej w stan likwidacji.

Zawsze znajdą się ludzie, którym się nie chce pilnować własnych spraw i ci niestety będą zawsze ofiarami wyzysku. Ale budynek jest najmniejszą jednostką w strukturze wszelkich form zarządu majątkiem wspólnym (mniejszej już nie ma), w związku z tym logika jest prosta. Łatwiej jest skontrolować na co poszły pieniądze z jednego budynku niż z 670 budynków ( jak w mojej spółdzielni) – napisała Leokadia Rybicka-Nau ze Stowarzyszenia TEMIDA.

Nieporządnie prowadzone księgi rachunkowe, nierozliczanie kosztów na poszczególne nieruchomości  to chleb powszedni w naszych spółdzielniach. Prezesi przy spolegliwych Radach Nadzorczych nic sobie z tego zupełnie nie robią na zasadzie starego powiedzonka: Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam Pan zrobi?*

shutterstock_8

Pamiętaj Spółdzielco, jeżeli jesteś w patologicznej Spółdzielni to w zasadzie jest to Twoja wina:

 • zawsze znajdują się ludzie, którym się nie chce pilnować własnych spraw i ci niestety będą zawsze ofiarami wyzyskuTemida
 • kijem tego, kto nie pilnuje swego – syndyk masy upadłościowej SM „Śródmieście” w Łodzi

 

 

* Cytat pochodzi z filmu „Miś” Stanisława Barei

Autor: Czarek Meszyński

Lubię to!(7)Nie lubię tego!(0)