Get Adobe Flash player

Czy krewni mogą zasiadać w organach spółdzielni? – Nr 91

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2013.1443 j.t.) w art. 57 jednoznacznie reguluje to zagadnienie:

W skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Zakaz uczestnictwa w radzie dotyczy m.in. osób spokrewnionych lub spowinowaconych z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej; nie rozciąga się on na krewnych lub powinowatych wybranych do składu rady. A zatem do rady może wchodzić rodzeństwo, małżeństwo itd. W postanowieniach statutu spółdzielni mogą być zawarte dalej idące zakazy uczestnictwa w składzie rady.

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, przepis art. 57 należy uznać za bezwzględnie obowiązujący. Przemawia za tym zarówno brzmienie tego przepisu, jak i cel zawartego w nim zakazu. Jest oczywiste, że należyte sprawowanie przez radę funkcji kontrolno-nadzorczej nad działalnością spółdzielni, stanowiącej jej podstawowe zadanie, wymaga tego, aby w skład rady nie wchodziły osoby wymienione w omawianym przepisie.

Opracowanie: Czarek Meszyński

Lubię to!(6)Nie lubię tego!(0)

Dodaj komentarz