Get Adobe Flash player

absurd

NOWELIZACJA – Nr 6 (347)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, pod kierownictwem Wicepremiera i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina, przygotowało projekt nowelizacji  ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali. Projekt jest z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak sprawy: DM-III.0210.3.2020.MD.

Do analizie zostały wzięte następujące dokumenty:

  • Projekt z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  • Uzasadnienie
  • Dotyczy: konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności lokali,
  • Ocena skutków regulacji z dnia 22 kwietnia 2021 r.

W projekcie nowelizacji w pkt 4) w art. 8^1, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

O ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, spółdzielnia prowadzi stronę internetową, na której udostępnia swój statut, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji, roczne sprawozdanie finansowe, a także zawiadomienie, o którym mowa w art. 8^3 ust. 6.

W ocenie skutków nowelizacji w pkt 9 stwierdzono:

Dotychczas nie istniał obowiązek posiadania strony internetowej przez spółdzielnię mieszkaniową, mimo to większość spółdzielni prowadzi takie strony, jednak ich zawartość jest niejednolita i często nie zawierają one istotnych informacji.

W USTAWIE z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2020 r. poz. 1465, 2127, z 2021 r. poz. 11.) art. 8^1 ust. 3 zapisano w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości:

Statut spódzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a take protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny by udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

I tu należy posłużyć się wykładnią językową: powinno – w użyciu orzecznikowym w połączeniu z bezokolicznikiem wskazuje na to, że realizacja tego, co oznacza bezokolicznik, jest czymś obowiązkowym, należnym, pożądanym, oczekiwanym, spodziewanym; w połączeniu z podmiotem osobowym wyraża obowiązek wykonania tego, co oznacza bezokolicznik: winien, ma obowiązek (…)-SŁOWNIK JEZYKA POLSKIEGO pod redakcją naukową prof. dr Mieczysława Szymczaka, PWN, Warszawa 1982.

Wyżej wspomniany przepis został wprowadzony nowelą z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617, z 2009 r. Nr 117, poz. 988, Nr 223, poz. 1779). Z tego wynika, że od 14 lat istnieje w Polsce obligatoryjny obowiązek dla spółdzielni mieszkaniowych prowadzenia strony internetowej i zamieszczania na niej w sposób enumeratywny dokumentów zgodnie z art. 8^1 ust. 3.

Rozumiem, że Pan jako doktor nauk humanistycznych nie ma Pan wiedzy w zakresie prawa, a w szczególności ustaw spółdzielczych, ale Pana urzędnicy taką znajomość powinni posiąść w stopniu celującym, a tu ” klops, niewypał, kompromitacja”. Chciałbym Panu zadać obywatelskie pytanie: Kogo Pan w tym Ministerstwie zatrudnia? Pociotków? „Znajomych Królika”? – skoro napisali takie androny.

W tym miejscu należy podkreślić, że statut jest umową, a nie aktem normatywnym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2003 r., sygn. II CKN 201/00).

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie ma możliwości by umowa ograniczała lub wyłączała przepisy ustawy. A Pana Ministerstwo w projekcje noweli to własne proponuje: O ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, spółdzielnia prowadzi stronę internetową,

Jest to czysty absurd! Posłużę się przykładem: obywatel X sprzedaje obywatelowi Y pojazd mechaniczny. W umowie kupna-sprzedaży zawarty jest zapis, że względem obywatela Y nie dotyczą przepisy ruchu drogowego, albowiem tak stanowi umowa.

Czy teraz Panie Gowin „Czuje Pan bazę”?, a czy Pana pracownicy również?

Wiedza to najlepsze oręże do zwalczania patologi w spółdzielniach mieszkaniowych.

„Pana Ministerstwo” podaje, że w Polsce jest 4 027 180 członków spółdzielni, a to oznacza, że w zasobach spółdzielni mieszka ok. 12 mln. Polaków, których Pan chce potencjalnie pozbawić wiedzy na temat ich własności.

Na koniec, jako spółdzielca z 26 letnim stażem, chciałbym Panu zadać pytanie: Czy jest Pan lobbystą prezesów SM?

Czarek Meszyński
Postscriptum
Czesław Niemen niegdyś śpiewał „Dziwny jest ten świat”
Ta pieśń przeszła do polskich protestsongów i szczególnie w tych dniach jest aktualna, albowiem:
  • Szefem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jest humanista, który obronił doktorat pt. Kościół w czasach wolności 1989–1999 – według mnie ministrem powinien być inżynier o specjalizacji elektronik, informatyk, mechatronik,  absolwent MEL-u (Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa) itd. Zaś osoba, która obroniła przewód doktorski Kościół w czasach wolności 1989–1999, co najwyżej powinna stać na czele Ministerstwa do Spraw Wyznań, ewentualnie zostać katechetą.
  • Szefem Ministerstwa Zdrowia jest ekonometria, a według mojej opinii powinien być lekarz.
  • Głównym Inspektorem Sanitarnym (wz.) jest elektryk – zostawiam to bez komentarza.
  • Premierem Rządu jest historyk – bez polityki historycznej.

A zatem: DZIWNY JEST TEN ŚWIAT.

Lubię to!(52)Nie lubię tego!(0)

Transakcja – Nr 11 (105)

Na dorocznym Walnym Zbiegowisku Lokatorów podjęto decyzję o sprzedaży zacisznie położonych działek. Zarząd Osiedla usilnie namawiał lokatorów do tej transakcji! Uważał bowiem, że zamiast budować lepiej jest handlować; wiadomo przecież nie od dziś, że kto handluje ten żyje. Zarząd Osiedla niezwłocznie przystąpił do czynności związanych ze sprzedażą. Na witrynce osiedlowej dał ogłoszenie o sprzedaży, następnie o współinwestycji, by później ogłaszać się na przeróżnych portalikach. Miesiące mijały, lata przemijały – a tu nic. Zarząd ze smutkiem stwierdził, że jedyną wytłumaczalną przyczyną braku zainteresowania działkami jest zmowa wszystkich, warszawskich inwestorów, kupców i pośredników ziemi.

Zarząd jednak się nie poddał i energicznie przystąpił, wykorzystując starą amerykańską metodę komiwojażerów „od drzwi do drzwi”, do wyszukiwania inwestorów. Ślepy przypadek chciał, że taki Kupiec właśnie się znalazł, który jest bardzo dobrze znany lokatorom na Osiedlu, ponieważ uszczęśliwił ich przed laty cudowną termomodernizacją.

Przystąpiono do negocjacji handlowych. Zarząd był pełny uznania dla Kupca, ponieważ w ogóle nie targował się o cenę tylko spolegliwie ją zaakceptował.  Jedyny warunek jaki wysunął to sprzedaż ratalna – wiadomo przecież powszechnie, że w tych trudnych czasach wszystko kupuje się na raty. Zarząd natychmiast przystąpił do przeprowadzenia głębokiej analizy zabezpieczenia tej transakcji; brano pod uwagę weksel, gwarancję bankową i hipotekę. Przez kilka miesięcy Zarząd wnikliwie rozważał każdą opcję. Weksel został odrzucony na samym początku ponieważ zachodziła obawa, że będzie bez pokrycia. Hipoteka też została odrzucona, ze względów estetycznych, Zarząd bowiem uważa, że przekazanie gruntu obciążonego hipoteką nieładnie wygląda, działeczki wystawione na sprzedaż powinny być czyściutkie, niczym nieskażone, estetyczne.   A zatem pozostała tylko gwarancja bankowa.

Zarząd poprosił aktyw lokatorskich o przygotowanie wzoru gwarancji bankowej. Niestety okazało się, że żaden bank, a zwłaszcza ten renomowany nie chce udzielić gwarancji według wzoru lokatorskiego. Zarząd ze smutkiem skonstatował, że niedobre banki wykorzystują swoją dominującą pozycję rynkową.

Zarząd postanowił zorganizować międzynarodową konferencję pod hasłem: Gwarancja bankowa na druku bankowym czy lokatorskim? Udział w konferencji zapowiedziały takie sławy ze świata finansów jak osobisty doradca Kim Dzong Un, który w Phenianie zorganizował drukowanie dolarów o dużej lepszej jakości niż amerykański FED, Nick Lesson słynny makler giełdowy, który załatwił Holendrom sprzedaż starego, angielskiego banku Barings  za jednego funta szterlinga – powszechnie wiadomym jest, że Holendrzy to Szkoci wyrzuceni ze Szkocji za skąpstwo. Swój udział potwierdził także profesor Jeffrey Sachs, ten od słynnej terapii szokowej.

Konferencja odbędzie się w Warszawie i będzie trwała dwa tygodnie. Na ten czas lokatorzy będą poproszeni o opuszczenie swoich mieszkań w celu ich udostępnienia gościom. Lokatorzy w zależności od osobistych preferencji będą mogli zamieszkać u krewnych lub wynająć na własny koszt pokój hotelowy. Lokatorzy będą zobowiązani do zaopatrzenia lodówek i barków w wiktuały i alkohole podług gustów gości; wiadomą rzeczą jest, że Amerykanin to hamburger i bourbon, a Rosjanin: słonina, ogórek i czysta. W celu ułatwienia lokatorom wywiązania się z tych kulinarnych obowiązków Zarząd nawiązał współpracę, ze znaną warszawską restauracją Sowa i Przyjaciele. Zarząd będzie chciał również skorzystać z ich doświadczenia w spontanicznym organizowaniu studia nagrań do analizy barwy głosu i sensu słów. Zarząd uznał bowiem, że dla lepszej obsługi konferencji i komfortu zaproszonych gości takie spontaniczne studio nagrań, w skrócie SSN, powinno być zainstalowane w każdym osiedlowym mieszkaniu. Po zakończeniu konferencji SSN-y nadal będą nagrywać. Będzie to wiązało się z dodatkowymi obowiązkami dla Zarządu i przejściem na pełny etat, albowiem codzienna obsługa SSN-ów w zakresie nasłuchów jest czasochłonna. Niestety będzie to związane z koniecznością wprowadzeniem podwyżek za lokale mieszkalne i garażowe o 750 procent, gdyż Zarząd i ich rodziny przejdą na całkowite utrzymanie lokatorów.

Zarząd doszedł również do wniosku, że prawo w naszym kraju jest niedoskonałe, ponieważ nie przewiduje warunkowej sprzedaży nieruchomości. Transakcja, w której sprzedający przekazuje własność do działki aktem notarialnym a kupujący za nią płaci jest czynnością nudną i uniemożliwia Zarządowi wykazania się pomysłowością. W tym celu, zdaniem Zarządu, powinna być wprowadzona promesa. Korzystając z polskiego doświadczenia w ustanowieniu użytkowania wieczystego, promesa powinna opiewać na 40 lub 99 lat.  Takie rozwiązanie w opinii Zarządu jest jak najbardziej pożądane, umożliwi bowiem to kupującemu nabycie gruntu bez angażowania własnego kapitału, a spłata rat rozłożonych na 40 lub 99 lat będzie możliwa nawet przez jego wnuki. Dlatego Zarząd postanowił podjąć obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Od przyszłego tygodnia będą rozpisane dyżury lokatorskie w celu zebrania 100 tys. podpisów pod projektem nowej ustawy. Podpisy będą zbierane przy dworcu Wileńskim i pod Rotundą, każdy lokator będzie miał 24-godzinny dyżur, albowiem Zarząd stoi na stanowisku, że każdy głos jest ważny nie tylko głos ludu pracującego stolicy ale również ludu bawiącego się stolicy.

By umożliwić sprawną zbiórkę podpisów Zarząd korzystając ze swoich statutowych uprawnień zdecydował się na zaciągniecie krótkoterminowego kredytu w renomowanej firmie Provident na warunkach korzystnych dla Providentu.

Autorka: Marusia Raksa

Wszelka zbieżność zdarzeń, osób i organów jest przypadkowa.

 

Lubię to!(39)Nie lubię tego!(5)

Demontaż – Nr 8 (102)

Zarząd Osiedla rozpoczął akcję pod kryptonimem „DEMONTAŻ”. Na pierwszy rzut poszły bramki do gry w piłkę nożną. W ten sposób został zlikwidowane problem niezapowiedzianych wizyt dzieciaków z sąsiednich osiedli.

mms_img657497961mms_img1794764143

Kręgi zbliżone do Zarządu Osiedla donoszą, że w tym roku zamiast planu remontów będzie ogłoszony PLAN DEMONTAŻU. Zarząd w uchwaleniu tego planu będzie miał problem  z dwoma niepokornymi członkami Rady, którzy w sposób nieodpowiedzialny  będą się przeciwstawiać. Zarząd jest jednak  zdeterminowany i przekonany o swojej słuszności!

W pierwszej kolejności zdemontowane zostaną wszystkie spróchniałe i zmurszałe barierki balkonowe.

mms_img-187250542510150595_802714956433340_8922832166929610872_n

W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na demontaż. Ogłoszenie ukaże się na 18 popularnych portalach internetowych w tym: Pudelek, Kozaczek i Sympatia.pl. Bezwzględnym warunkiem będzie złożenie gwarancji bankowej przez usługodawcę.  Zarząd poprosił aktywnych lokatorów o opracowanie wzoru takiej gwarancji. Renomowany bank będzie miał obowiązek udzielenia gwarancji według wzoru dostarczonego mu przez Zarząd Osiedla.

Niestety demontaż barierek związany jest z dodatkowymi kosztami, które będą musieli pokryć wszyscy lokatorzy. Zarząd rozważa dwie opcje:

  • Wprowadzenia zakazu otwierania okien balkonowych i wychodzenia na balkony i tarasy pod karą administracyjną; niestety wiąże się to z poniesieniem kosztów na rozbudowanie monitoringu i zatrudnienie nowych pracowników, którzy będą wyłapywać niesubordynowanych lokatorów.

lub

  • Zakupienie dla wszystkich mieszkańców od pierwszego piętra wzwyż spadochronów, niestety związane jest to z dodatkowymi kosztami wynikającymi z obowiązku przeszkolenia lokatorów w oddawaniu skoków na spadochronie oraz z okresowymi badaniami lekarskimi. Zarząd Osiedla analizuje opłacalność adaptacji piwnicy na gabinet lekarski i zatrudnienie na cały etat lekarza, pielęgniarkę, salową i rehabilitanta; ten ostatni na wypadek niefortunnego skoku z spadochronu.

W najbliższym czasie Zarząd Osiedla przeprowadzi na szeroką skalę konsultacje społeczne, w celu poznania opinii lokatorów i wybrania najlepszej opcji.

Jeszcze w tym roku Zarząd Osiedla przystąpi do demontażu zardzewiałego ogrodzenia, które w każdej chwili może się zawalić. W ten sposób staniemy się Osiedlem rozgrodzonym i otwartym zgodnie z obowiązującym trendem: otwórz się!

10645239_764490206922482_1692966740201080656_n

W najbliższych latach Zarząd Osiedla rozważy demontaż budynków garażowych.  Taka decyzja jest konieczna ze względu na fatalny stan techniczny tych budynków.

014015

Po demontażu budynków garażowych nastąpi demontaż budynków mieszkalnych. Zarząd Osiedla zdaje sobie sprawę, że jest to nie tylko odważna decyzja, ale przede wszystkim nowatorska na skalę światową. Zarząd Osiedla dokonał bowiem odkrycia, że taniej jest demontować niż remontować. Dlatego będzie chciał tę innowacyjną metodę opatentować.

Zarząd Osiedla liczy na aprobatę i aplauz lokatorów w zakresie popularyzacji  Powszechnego Programu Demontażu w skrócie PPD. Po demontażu ostatniego budynku mieszkalnego zaistnieje możliwość zlikwidowania opłaty za eksploatację i fundusz remontowy. Powszechnie wiadomo jest, że  każdy lokator chce jak najmniej płacić. Dla aktywu lokatorskiego Zarząd Osiedla rozważy utrzymania dotychczasowych opłat.

Autorka:  Marusia Raksa 

Lubię to!(47)Nie lubię tego!(8)